X

Icecat the open catalog

What are your requirements?
Reasons to buy
Video
On offer biz.jpg (24499)
จำนวนชิ้น

1 ชิ้น 8
รูปร่างที่นั่ง
ชนิดของพื้นผิว
เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อนซุงสูงสุด

230 มม. 400
เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อนซุงสูงสุด
ทิศทางในการวาง
จำนวนต่อแพ็ค

1 ชิ้น 300